سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 2
سه شنبه 3 ارديبهشت ماه 1398
2
ارديبهشت 03 سه شنبه 54.226.73.255
نسخه 97.05.02
 
 
Untitled Page

قابل توجه دانشجویان با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات

 نسبت به تسویه بدهی مالی (شهریه) خود اقدام نمایید.

در دست داشتن کارت ورود به جلسه در حین امتحان الزامی می باشد.

درصورت عدم کارت ورود به جلسه از حضوردانشجو در امتحانات خودداری می گردد.

در صورت مشکل در زمان یا دروس در کارت ورود به جلسه به آموزش مراجعه نمایید.

قابل توجه کلیه دانشجویان:

       

 

Untitled Page

قابل توجه دانشجویان با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات

 نسبت به تسویه بدهی مالی (شهریه) خود اقدام نمایید.

در دست داشتن کارت ورود به جلسه در حین امتحان الزامی می باشد.

درصورت عدم کارت ورود به جلسه از حضوردانشجو در امتحانات خودداری می گردد.

در صورت مشکل در زمان یا دروس در کارت ورود به جلسه به آموزش مراجعه نمایید.

 

Untitled Page

قابل توجه دانشجویان با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات

 نسبت به تسویه بدهی مالی (شهریه) خود اقدام نمایید.

در دست داشتن کارت ورود به جلسه در حین امتحان الزامی می باشد.

درصورت عدم کارت ورود به جلسه از حضوردانشجو در امتحانات خودداری می گردد.

در صورت مشکل در زمان یا دروس در کارت ورود به جلسه به آموزش مراجعه نمایید.

 

فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage6.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage7.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage8.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage9.htm موجود نيست!